Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΣΒΑΚ: Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022