Ανακοίνωση του ΕΟΦ της 30 ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την λήξη ισχύος των αδειών βιοκτόνων προϊόντων τύπου Ι του άρθρου 55 παρ.1 του Κανονισμού (Ε.Ε.) ΑΡIΘΜ. 528/2012.