Αντισηπτικά διαλύματα για χρήση από τους εργαζομένους βάσει της
Εγκυκλίου με Αριθμό Πρωτοκόλλου 17312/Δ9.506 και θέμα: Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του Κορωνοϊού SARSCOV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων.