Διευκρίνιση για το ποια προϊόντα εντάσσονται στην κατηγορία:
Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ
3401 και ΕΧ 3402) σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% σύμφωνα με το
άρθρο 1 του ΦΕΚ 68 Τεύχος Α’ της 20ης Μαρτίου 2020.